Regulamin


Regulamin zawodów

VIII Olecka Trzynastka

I. Nazwa zawodów:

VIII Olecka Trzynastka

II. Organizator:

Stowarzyszenie Olecko Biega.

III. Współorganizatorzy:

1. Nadleśnictwo Olecko.

2. Urząd Miasta w Olecku.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku.

IV. Partnerzy:

1. LKS Korab Olecko

2. Olmedica w Olecku sp. z o. o.

3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Krystyna Lacha Szyrmy w Olecku

4. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku im. św. Filipa Smaldone

5. Oleckie Centrum Kultury Mazury Garbate

6. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Olecko

7. Komenda Powiatowa Policji w Olecku

8. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olecku

9. SKS Dwójka Olecko

V. Cel imprezy:

1. Promocja walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Olecko.

2. Promocja walorów rekreacyjno – turystycznych ziemi oleckiej

3. Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta

4. Popularyzacja biegów, jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

VI. Patronat:

1. Honorowy patronat:

- Burmistrz Miasta Olecka – Karol Sobczak,

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Zbigniew Piotr Poniatowski.

2. Patronat medialny:

- Gazeta Olsztyńska – Głos Olecka, www.olecko.wm.pl,

- zolecka.pl

VII. Termin i miejsce:

1. 16 maja 2020 r. (sobota) godzina 11.20, Stadion Miejski w Olecku przy ul. Park 1.

2. Biuro zawodów będzie znajdować się w budynku MOSiR, ul. Park 1 lub na stadionie w

przypadku ładnej pogody

3. Weryfikacja zawodników: 9.00 – 11.00 dla nordic walking i biegu głównego oraz 9.00 – 10:35 dla biegów dziecięcych i młodzieżowych

VIII. Warunki uczestnictwa:

1. W zawodach w biegu głównym oraz nordic walking mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie mające co najmniej 16 lat (decyduje rok urodzenia).

2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły do dnia zawodów 18 lat (16 – 18 lat) są zobowiązane do

stawienia się wspólnie z opiekunem prawnym do biura zawodów w celu podpisania oświadczenia

o wyrażeniu zgody na udział w biegu (oświadczenie będzie dostępne w dniu zawodów) lub

dostarczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w biegu. Opiekun prawny powinien posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

3. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do biegania lub

własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w

biegu dostępnym w biurze zawodów.

4. Niestawiennictwo uczestnika w miejscu i czasie przewidzianym dla przeprowadzenia biegu bez

względu na jego przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją i nie rodzi po stronie uczestnika

jakichkolwiek roszczeń związanych z jego udziałem w zawodach biegowych.

5. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia NNW. Uczestnicy startują na własną

odpowiedzialność zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 12.09.2001r.

(Dz. U. Nr 101 poz.1095).

6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

- numer startowy wraz z agrafkami,

- napój izotonik,

- materiały promocyjne Nadleśnictwa oraz miasta Olecko,

- gadżet niespodzianka.

7. Po ukończeniu biegu zawodnicy otrzymują:

- pamiątkowy medal na mecie,

- wodę,

- ciepły posiłek regeneracyjny.

8 .Podczas biegu oraz nordic walking uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do koszulki startowej w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu oraz chipy przyczepione do buta.

9. Brak chipa oraz zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod

karą dyskwalifikacji.

10. Po ukończonym biegu chip przyczepiony do buta należy niezwłocznie zwrócić.

11. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

12. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

IX. Zgłoszenia, opłata startowa:

1. Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych będą przyjmowane w dniu zawodów w oddzielnej strefie

2. Zgłoszenia do biegu głównego oraz marszu nordic walking będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej https://elektronicznezapisy.pl/event/4482.html oraz na www.oleckiebiegi.klubowo24.pl oraz osobiście w dniu zawodów od godz. 9.00 do godz. 11.00.

3. Limit uczestników

- bieg główny i nordic walking – 300 osób

- biegi dziecięce i młodzieżowe – brak limitu

4. Uczestnicy biorący udział w biegach dziecięcych i młodzieżowych mają zapewniony darmowy udział bez pobierania opłaty startowej

5. Uczestnicy biorący udział w nordic walking muszą dokonać opłatę startową w wysokości:

- od 1 stycznia – 10 maja - 20 zł

- w dniach 11 maja - 16 maja oraz w dniu zawodów - 30 zł.

6. Osoby biorące udział w biegu głównym muszą dokonać opłaty startowej w wysokości:

- od 1 stycznia – 29 luty - 50 zł

- w dniach 1 marca - 10 maja - 60 zł,

- w dniach 11 maja - 15 maja oraz w dniu zawodów - 70 zł.

7. Osoby biorące udział w biegu głównym w wieku 16 – 19 lat muszą dokonać opłaty startowej w wysokości:

- od 1 stycznia – 10 maja - 20 zł

- w dniach 11 maja - 15 maja oraz w dniu zawodów - 30 zł.

8. Opłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenie Olecko Biega

20 9339 0006 0000 0000 2014 0001 z tytułem przelewu „Imię/ona i Nazwisko/a zawodnika/ów

VIII Olecka Trzynastka” (do 15.05.2019 r.) lub w dniu zawodów w biurze.

9. Osoby, które opłacą swój udział w dniach 11 maja - 15 maja winne są przedstawić w dniu zawodów potwierdzenie wpłaty.

10. Kwota ta nie podlega zwrotowi bez względu na zaistniałe okoliczności.

11. Nie ma możliwości przekazywania wpisowego na innych zawodników.

12. Z opłaty startowej zwolnione są osoby mające 70 lat i więcej, młodzież w wieku szkolnym (za

okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) oraz niepełnosprawni.

13. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji danych i dowód opłaty startowej.

X. Klasyfikacje:

1. Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn nordic walking

2. Klasyfikacja open chłopców i dziewcząt w biegach dziecięcych i młodzieżowych:

- Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2014 – 2017

- Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2011 – 2013

- Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2007 – 2010

- Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2004 – 2006

3. Klasyfikacja open kobiet oraz mężczyzn biegu głównego

4. Klasyfikacja mieszkańców powiatu oleckiego kobiet i mężczyzn.

5. Klasyfikacja drużynowa w której liczy się suma czasów czterech najszybszych zawodników:

a) drużyny mieszane czyli trzech mężczyzn + jedna kobieta lub trzy kobiety + jeden mężczyzna lub dwie kobiety + dwóch mężczyzn

b) w przypadku w/w klasyfikacji nazwa drużyny musi być lub może być jednolita albo może być wybrana z formularza zgłoszeniowego z dostępnych już drużyn

c) zawodnik nie ma prawa zmienić nazwy drużyny w której chciałby być sklasyfikowany w dniu zawodów przed jak i po biegu

d) ilość zawodników w drużynie jest nieograniczona

6. Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn (decyduje rok urodzenia).

Kobiety:

K16 (16 - 19) – 2001 - 2004,

K20 (20 - 29) – 1991 – 2000,

K30 (30 – 39) – 1981 – 1990,

K40 (40 – 49) – 1971 – 1980,

K50 (50 – 59) – 1961 - 1970,

K60+ (60 lat i więcej) – 1960 i starsze

Mężczyźni:

M16 (16 – 19) – 2001 – 2004,

M20 (20 - 29) – 1991 - 2000,

M30 (30 - 39) – 1981 – 1990,

M40 (40 - 49) – 1971 – 1980,

M50 (50 - 59) – 1961 - 1970.

M60 (60 - 69) – 1951 - 1960

M70+ (70 lat i więcej) – 1950 i starsi

XI. Trasa biegu VIII Oleckiej Trzynastki, Nordic Walking oraz biegów dziecięcych i młodzieżowych:

1. Bieg „Wiewiórczą Ścieżką” wokół Jeziora Oleckie Wielkie. Start i meta biegu usytuowane będą na Stadionie Miejskim w Olecku. 95 % trasy o nawierzchni naturalnej, pozostałe 5% kostka,

tartan. Punkty odżywcze z wodą będą znajdować się na 4,5 i 9 kilometrze. Trasa nie posiada

atestu PZLA.

2. Marsz Nordic walking odbędzie się linią brzegową Jeziora Oleckie Wielkie, byłym torowiskiem kolejki wąskotorowej oraz po terenach Parku Sportu i Rekreacji. Start i meta będą usytuowane na Stadionie Miejskim. Dystans wynosi około 4km.

3. Biegi dziecięce i młodzieżowe będą odbywać na bieżni Stadionu Miejskiego na poszczególnych dystansach:

 - Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2014 – 2017

 - Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2011 – 2013

 - Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2007 – 2010

 - Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2004 – 2006

XII. Nagrody:

1. Za miejsca 1-3 w kategorii open nordic walking statuetki dla kobiet i mężczyzn.

2. Za miejsca 1-3 w kategorii biegów dziecięcych i młodzieżowych statuetki dla dziewcząt i chłopców.

3. Za miejsca 1-3 w kategorii open puchary dla kobiet i mężczyzn.

4. Za miejsca 1-3 w kategoriach wiekowych puchary dla kobiet i mężczyzn.

5. Za miejsca 1-3 w kategorii najlepszy mieszkaniec powiatu oleckiego puchary.

6. Za miejsca 1-3 w kategorii drużynowej puchary.

7. Puchary dla najmłodszego oraz najstarszego uczestnika w kat. mężczyzn

8. Puchary dla zwycięzców w przypadku pobicia rekordu trasy:

- mężczyzn: 00:40:01 należący do Damiana Roszko

- kobiet: 00:48:13 należący do Beaty Lupy

9. Nagrody z kategorii open nie dublują się z nagrodami z kategoriami wiekowymi, z wyłączeniem powiatu oleckiego.

10. Po głównej ceremonii wręczenia pucharów losowanie nagród rzeczowych wśród zawodników

imprezy.

XIII. Program zawodów:

09.00 – 11.00 weryfikacja zawodników oraz zapisy zawodników biegu głównego i marszu Nordic Walking

09.00 – 10.35 zapisy do biegów dziecięcych i młodzieżowych

10.40 - Bieg Brzdąca na dystansie 100 metrów 3 - 6 lat ur. 2014 – 2017

10.50 - Bieg Urwisa 7 – 9 lat na dystansie 400 metrów (jedna pętla) ur. 2011 – 2013

11.00 – przeprowadzenie rozgrzewki przez instruktor fitness

11.15 – uroczyste otwarcie imprezy przez Burmistrza Karola Sobczaka oraz Nadleśniczego

Zbigniewa Poniatowskiego

11.20 – start VIII Oleckiej Trzynastki oraz marszu Nordic Walking

11.25 - Bieg Żaka 10 - 13 lat na dystansie 800 metrów (dwie pętle) ur. 2007 – 2010

11.35 - Bieg Młodzieżowy 14 - 16 lat na dystansie 1200 metrów (trzy pętle) 2004 – 2006

11.45 – dekoracje biegów dziecięcych i młodzieżowych

12.20 - 13.20 – posiłek regeneracyjny

13.30 – 14:00 – dekoracja zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników biegu oraz zakończenie zawodów.

XIV. Pomiar czasu, limit:

1. Pomiar czasu – elektroniczny Good Time Jan Salewski,

2. Limit czasu na przebycie trasy – 2 godziny.

XV. Parkingi, odświeżanie oraz depozyty

1. Z parkingów będzie można korzystać umiejscowionych przy Hali Widowiskowo – Sportowej

„Lega” oraz przy Stadionie Miejskim,

2. Uczestnicy biegu będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się na terenie biura MOSiRu,

3. Depozyt w trakcie zawodów będzie znajdować się na Stadionie Miejskim w wydzielonej

strefie.

XVI. Postanowienia końcowe

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i

rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

3. Organizator zapewnia wodę i opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

4. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

6. Wyniki z zawodów będą opublikowane na stronie internetowej www.oleckiebiegi.klubowo24.pl www.maratonypolskie.pl

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których winien poinformować przed rozpoczęciem imprezy.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny.

10. O wszystkich sprawach spornych, a nie ujętych w regulaminie decyduje Komitet

Organizacyjny.

Składki

Moja Płatność

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 18840

Statystyki Szczegółowe